San Hậu

Diệp Lang - Hoàng Giang - Hữu Phước

7745 Cải lương
Đoạn Tuyệt

Năm Sa Đéc - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi

6844 Cải lương
Dở Dang (Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài)

Bạch Tuyết - Hoàng Giang - Hữu Phước

5480 Cải lương
Phạm Công Cúc Hoa

Diệu Hiền - Ngọc Nuôi - Út Bạch Lan

4997 Cải lương
Tiếng Trống Mê Linh

Bảo Quốc - Hà Mỹ Xuân - Hùng Minh

3635 Cải lương
Sông Dài

Hữu Phước - Ngọc Nuôi - Thanh Nga

1953 Cải lương
Tình Xuân Muôn Tuổi

Hoàng Giang - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi

1940 Cải lương
Hoa Mộc Lan

Hoàng Giang - Hữu Phước - Kim Quang

1597 Cải lương
  • 3002
San Hậu - Diệp Lang - Hoàng Giang - Hữu Phước - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi - Phượng Liên - Phương Quang - Thanh Hải - Thanh Nga
San Hậu

Diệp Lang - Hoàng Giang - Hữu Phước - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi - Phượng Liên - Phương Quang - Thanh Hải - Thanh Nga

  • 2617
Đoạn Tuyệt - Năm Sa Đéc - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi - Thanh Nga - Thành Được
Đoạn Tuyệt

Năm Sa Đéc - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi - Thanh Nga - Thành Được

  • 2164
Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài - Bạch Tuyết - Hoàng Giang - Hữu Phước - Nam Hùng - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi - Thanh Việt
Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài

Bạch Tuyết - Hoàng Giang - Hữu Phước - Nam Hùng - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi - Thanh Việt

-->